FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को नतिजा प्रकासन गरिएको जानकारि गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

67th Shey Festival, a festival of Wood Dragon that comes once in every 12 years

Shelri Dugdra (Shey Crystal Mountain) is located at an altitude of 5565m above from sea level. It is two camps away from the famous Phoksundo Lake. Various fairs and festivals are held in Upper Dolpa throughout the year.

ITINERARY

Itinerary details to reach Shey Monastery from Kathmandu

Day 01:Kathmandu – Nepalgunj 55min flight

Day 02:Nepalgunj to Juphal 35 min flight then trek to Dunai (2140m). 3hrs.

Day 03:Dunai to Chhepka 6-7hrs.

Day 04:Chhepka to Chunuwar 6-7hrs.

नयाँ खाताको नाममा पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्धि सुचना

यस गा.पा.को आ व २०८०/०८१ देखि गा पा तर्फका प्रभु बैंकले खाताको नाम अध्यावधिक गरेको हुँदा  नयाँ खाताको नाममा पैसा जम्मा गर्न हुन अनुरोध छ ।

गाउँपालिका लेखा शाखा ।

Pages