FAQs Complain Problems

कार्यविधिहरु

दस्तावेज आर्थिक वर्ष
आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon Final_Internal Control System Manual _she phokshundo.pdf ७७/७८
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६.pdf ७६/७७
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५६ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५६.pdf ७६/७७
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf ७६/७७
स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
सामाजिक सुरधार तथा खर्च मितव्यिता कार्यविधि २०७६ PDF icon सामाजिक सुरधार तथा खर्च मितव्यिता कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६ PDF icon शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६.pdf ७६/७७
शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६ PDF icon शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf ७६/७७
शिक्षा नियमावली २०७६ PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६.pdf ७६/७७
बैठक संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
पेशा व्यवसाय दर्ता तथा सुचिकृत सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon पेशा व्यवसाय दर्ता तथा सुचिकृत सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६ PDF icon निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
डोजर स‌ंचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon डोजर स‌ंचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf ७६/७७
जलस्रोत ऐन २०७६ PDF icon जलस्रोत ऐन २०७६.pdf ७६/७७
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
गैह्र सरकारी संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ PDF icon गैह्र सरकारी संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf ७६/७७
गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६ PDF icon गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६.pdf ७६/७७
गाउँपालिको सहकारी ऐन २०७६ PDF icon गाउँपालिको सहकारी ऐन २०७६.pdf ७६/७७

Pages