FAQs Complain Problems

LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को नतिजा प्रकासन गरिएको जानकारि गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: