FAQs Complain Problems

प्रविधिक सहायक कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा नतिजा प्रकाशन

 

   प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत करार सेवामा प्रविधिक सहायक (स्तर पाचौं सरह) भर्नाको लागि यस शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका बाट मिति २०७९।०८।२३ गते प्रकाशित सूचनाका आधारमा पर्न आएको एकल दरखास्तको मिति २०७९।०९।१४ गते लिईएको लिखित र कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्तामा सामेल भई सफल भएको उम्मेदवारको नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: